Meet Our Team

E. Sheldon Leggett

EKKO Title President, CEO

Marcus Simon

EKKO Title McLean

Jon Lyon

EKKO Title Reston

Michele Freemyers

EKKO Title Fredericksburg

Todd Condron

EKKO Title Vienna

Lisa Mitchell

EKKO Title Centreville/Middleburg

Heidi A. Marine

EKKO Title Prince William

Karen Daily

EKKO Title Ashburn-One Loudoun/Middleburg

Valerie Triplett

EKKO Title Ashburn-One Loudoun/Centreville

Frank McLaughlin

EKKO Title Arlington

Mark Barrett

EKKO Title Reston

Matt Young

EKKO Title Fredericksburg

Aliya Williams

EKKO Title Reston